Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 από επιστημονικά στελέχη με μακρά εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. Σκοπός του ΚΜΟΠ είναι η στήριξη της οικογένειας μέσω της παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, η στήριξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.  Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία τόσο με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς όσο και με εθνικούς φορείς (www.kmop.gr). 

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Περισσότερες Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Πολιτική-Περισσότερες Γυναίκες το 2014», το ΚΜΟΠ έχει αναλάβει ως εταίρος του διακρατικού σχήματος την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, που έχουν ως άξονα το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής/καμπάνιας προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και πιο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή πολιτική.

 

Δεκατέσσερις χώρες με αντίστοιχους εκπροσώπους και συνεργαζόμενους φορείς έχουν συγκεντρωθεί για να θέσουν το θέμα και να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό διάλογο μέσω διακρατικών συναντήσεων και ανταλλαγής εμπειριών. Το πρόγραμμα αυτό έχει μια μοναδική σύνθεση, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ εθνικών-τοπικών ΜΚΟ που έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα ισότητας των φύλων και πολιτικών κομμάτων που επιθυμούν να εντάξουν το ζήτημα της ισότητας των φύλων στην πολιτική και επικοινωνιακή τους ατζέντα.

 

Συγκεκριμένα, επικεφαλής του προγράμματος είναι ο φορέας “Local Urban Development European Network” από το Βέλγιο και οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 

LUDEN - Local Urban Development European Network (QeC-ERAN)

BE

Women's NGOs Cooperation Network of Latvia

LV

Balkan Assist Association

BG

Center for Equality Advancement

LT

Forum 50%

CZ

Intercultural Institute of Timisoara

RO

Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou (KMOP)

GR

Alliance of Women in Slovakia

SK

Pro Patria and Res Publica Union Women's Organisation

EE

Institute for Social Creativity

SI

Regional Social Welfare Resource Center of Budapest

HU

Liberal Women in Sweden

SE

SinistraEcologia e Liberta

IT

Ballybeen Women's Center Ltd.

GB